| Grønn konkurransekraft – muligheter og veivalg

Grønn konkurransekraft – muligheter og veivalg

Oslo, 16.11.2016

Utredningen Grønn konkurransekraft analyserer fremtidige muligheter for norsk næringsliv og veivalg for det offentlige virkemiddelapparatet som skal bidra til å styrke næringslivets evne til å konkurrere globalt i en tid hvor sterkere virkemidler tas i bruk i klimapolitikken. Det er stor usikkerhet om den globale utviklingen, og muligheter i nær sagt alle bransjer. Offentlige virkemidler bør legge til rette for dette gjennom den alminnelige nærings-, skatte- og konkurransepolitikken. Vi finner likevel at ny fornybar kraft og havbruk er to næringer med særlige muligheter. Tematiske satsinger rettet mot næringer og bransjer bør følge av en diagnose der målet er å korrigere svikt i markedet som ikke er korrigert på annen måte. Dette kan blant annet tale for å støtte forskning og utvikling rettet mot jordbruk, skog og internasjonal sjøfart. Utredningen er laget for Klima- og miljødepartementet, og inngår i underlaget for Ekspertutvalget for grønn konkurransekraft, som nylig la frem sin innstilling. Utredningen kan lastes ned her.