| Hva koster det å drive friskoler

Hva koster det å drive friskoler

Oslo, 07.08.2017

Vista Analyse har gjennomgått friskolers (ikke-offentlige grunnskoler og videregående skoler) kapitalkostnader. Disse er gjennomgående vesentlig høyere enn det skolene mottar i tilskudd eller har mulighet til å kreve inn i form av skolepenger. For å kompensere for dette må friskolene holde andre kostnader nede (flere elever pr. lærer, lave administrasjonskostnader).

Dagens rammebetingelser stimulerer opprettelse av friskoler med få elever på steder hvor det er tilgang til rimelige lokaler, mens større friskoler i områder uten tilgang på rimelige lokaler kommer dårligere ut. Vi har beregnet konsekvenser av å innføre kapitaltilskudd for friskoler etter tilsvarende modell som benyttes for barnehager. Dette tilsvarer et årlig kapitaltilskudd pr. elev i friskolene på ca. 10.000,- kroner. I rapporten peker vi også på at dagens modell for beregning av driftskostnader i Friskolene for den enkelte skole gir unødvendig usikkerhet om tilskuddsutviklingen fra år til år.

Les rapporten her.