| Fremmede arter har store samfunnsøkonomiske kostnader

Fremmede arter har store samfunnsøkonomiske kostnader

Oslo, 11.06.2015

Fremmede skadelige arter kan medføre høye kostnader for samfunnet blant annet i form av skade på avlinger, fiske og friluftsliv og på biologisk mangfold, og i form av ressursbruk til bekjempelse av artene. Vista Analyses rapport viser hvordan slike kostnader kan beregnes og gir kostnadsanslag for noen arter som brunsnegl, mink, vasspest, signalkreps og krepsepest, og ved alle fremmede arter i landet. Se nyhetssak på Miljødirektoratets hjemmeside.