| Forsøk på å beskrive det ugjennomtrengelige – en vurdering av Nasjonal godsmodell

Forsøk på å beskrive det ugjennomtrengelige – en vurdering av Nasjonal godsmodell

Oslo, 09.12.2016

På oppdrag fra Samferdselsdepartementet har Vista Analyse gjennomført en vurdering av det nasjonale modellsystemet for godstransport (NGM).

Vi mener NGM i dag er mer egnet til å gjøre analyser på kort sikt enn på lang sikt. Den fungerer også bedre på aggregert nivå enn på disaggregert nivå. Modellsystemet framstår som lite tilgjengelig og stiller store krav til brukerne.

Innretning for videre arbeid med utvikling av NGM avhenger av hva modellen skal brukes til, hvor mye ressurser som skal brukes på utvikling av modellen og av hvem som skal anvende modellen.

Basert på gjennomgang av utvalgte deler av modellen, anbefaler vi å redusere omfanget av grunndata i modellen ved å redusere antall varegrupper, ikke øke tallet på soner i modellen og vurdere forenklinger når det gjelder antall kjøretøytyper i modellen.

Vi foreslår videre å utvikle Logistikkmodellen bl.a. ved å introdusere stokastiske elementer og gå gjennom deler av modellspesifikasjonen med sikte på forenklinger og økt realisme.