| Forsøk med kommunal overtagelse av driftsansvar for Distriktspyskiatriske senter (DPS)

Forsøk med kommunal overtagelse av driftsansvar for Distriktspyskiatriske senter (DPS)

Oslo, 27.11.2019

På oppdrag fra Drammen kommune har Vista Analyse og Arntzen de Besche undersøkt mulighetene og utfordringene som ligger i å inngå i forsøk med kommunal overtakelse av driftsansvaret for Drammen Distriktspyskiatriske senter (DPS). Vi viser at forsøksdeltakelse kan gi mulighet for bedre tilgang til DPS-tjenester, hensiktsmessig ressursbruk og dimensjonering av tjenestetilbudet, bedre samhandling med spesialisthelsetjenesten og økt kunnskap gjennom forsøksdeltakelse. Det er likevel et spørsmål om dette vil være mulig i praksis gitt finansielle og organisatoriske føringer og bindinger. Dersom kommunen går videre i arbeidet med forsøksdeltakelse krever dette at flere uavklarte forhold avklares. Disse handler om hvilke område DPSet skal dekke, hvilke oppgaver DPSet har i dag og for hvem, finansiering av tjenestene nå og framover, grad av frihet til å organisere det samlede tilbudet og hvilken avtalemodell som bør velges for de ansatte.

Les rapporten her