Flere togavganger og kortere reisetid til Jessheim og Kløfta er samfunnsøkonomisk lønnsomt

Oslo, 17.03.2022

På oppdrag fra Finansdepartementet og Samferdselsdepartementet har Vista Analyse og Metier gjennomført ekstern kvalitetssikring (KS1) av Jernbanedirektorarets KVU om Hovedbanen Nord (Lillestrøm-Eidsvoll). KVU Hovedbanen Nord er gjennomført med sikte på å identifisere hvilke tiltak som er nødvendige på banestrekningen for å møte forventet økning i etterspørselen etter person- og godstrafikk på strekningen.

Vårt arbeid viser at det kan være samfunnsøkonomisk lønnsomt å realisere et persontogtilbud med flere avganger og 10 minutter kortere reisetid fra Oslo S til Jessheim og Kløfta, samtidig som muligheter for økt godstransport ivaretas. Vår anbefaling baseres på at Hovedbanen Nord konseptuelt deles i tre:

  1. På strekningen Lillestrøm-Lindeberg/Kløfta gis godstrafikken prioritet på Hovedbanen, mens persontrafikk i størst mulig grad overføres til Gardermobanen. En konsekvens av dette er at dagens holdeplass ved Leirsund og at Lindeberg og Frogner stasjoner slås sammen.
  2. På strekningen Lindeberg-Jessheim er dagens kapasitet tilstrekkelig til å dekke forventet trafikkvekst i et mellomlangt perspektiv.
  3. Nord for Jessheim bør godstrafikken prioriteres, dvs. at redusert persontogtilbud (f.eks. færre avganger på kveldstid) vurderes som alternativ til infrastrukturinvesteringer.

Sammenliknet med anbefalt løsning i Jernbanedirektoratets KVU beregner vi vesentlig høyere samfunnsøkonomisk lønnsomhet, både høyere nytte og lavere investeringskostnader. Dette har sammenheng med at det i KVU ikke ble sett på endringer i stoppmønster, i tillegg til at det var en regnefeil i kapasitetsanalysen som bidro til å overvurdere behovet for ny kapasitet.

Les rapporten her.

Vista-analyse.no bruker informasjonskapsler (cookies) for å gi deg den beste opplevelsenGDPR