| Fiskefartøy i samfunnsøkonomiske analyser

Fiskefartøy i samfunnsøkonomiske analyser

Oslo, 02.03.2014

Det har ikke tidligere blitt utviklet eksplisitte kalkulasjonspriser for fiskefartøy. Med utgangspunkt i Fiskeridirektoratets lønnsomhetsundersøkelse for 2012 har Vista Analyse estimert sammen­henger mellom fartøylengde og kalkulasjonspriser, dvs. den samfunns­økonomiske kost­naden av en time på sjøen eller en utseilt nautisk mil. Vi har også identifisert konsistente bedriftsøkonomiske enhetskostnader. Rapporten kan lastes ned her.