| Evaluering av fastlegeordningen er overlevert

Evaluering av fastlegeordningen er overlevert

Oslo, 05.09.2019

I samarbeid med EY har Vista Analyse evaluert fastlegeordningen. I evalueringen svarer vi på om ordningen over tid har hatt ønsket effekt, hvordan endrede rammebetingelser har påvirket ordningen og om dagens rammebetingelser er bærekraftig med tanke på dagens og fremtidens behov for allmennlegetjenester til befolkningen. Vi konkluderer med at fastlegeordningen i stort grad har hatt ønsket effekt, men at den ikke fungerer like godt for alle, og at ordningen fungerer dårligst for pasientgrupper med sammensatte behov, kronikere og personer med utfordringer innenfor rus- og psykiatri. Videre finner vi at samhandlingsreformen og nedbyggingen av statlige institusjoner, økte dokumentasjonskrav, og en rekke andre forhold har ført til at fastlegene har fått flere og mer krevende oppgaver. Arbeidsbelastningen er blitt for stor, noe som gjør at flere slutter, og færre nyutdannede leger ønsker å bli fastlege. Vi konkluderer med at dagens rammebetingelser ikke er bærekraftige.

Les rapporten her.

Link til Helse- og omsorgsdepartementets omtale av rapporten

This website uses cookies to ensure you get the best experience on our website