Mari Brekke Holden

Mari har en mastergrad i samfunnsøkonomi fra Universitetet i Oslo og begynte i Vista Analyse i august 2017. Hun har tre års erfaring fra Finansdepartementet, der hun har hatt ansvar for budsjettarbeidet opp mot flere departementer på velferdsområdet. Arbeidet innebærer å vurdere økonomiske og samfunnsmessige konsekvenser av forslag fra departementene som grunnlag for tilrådning til politisk ledelse i Finansdepartementet. Mari har blant annet arbeidet med pensjonsspørsmål, herunder det pågående arbeidet med innretningen av en ny tjenestepensjon i offentlig sektor. Hun har videre god kjennskap til budsjettering av utgiftene under Folketrygden og på asyl- og integreringsområdet. Mari deltok i sekretariatet til Barnefamilieutvalget som gjennomgikk støtten til barnefamiliene (NOU 2017:6). Under studiene har Mari vært forskningsassistent, seminarleder, samt hatt et lengre studentengasjement i Norges Bank. Hun har bred erfaring med datahåndtering og analyse, både i regneark og statistikkprogrammer, herunder økonometrisk analyse av paneldata. Basert på den empiriske masteroppgaven sin har Mari, sammen med Bernt Bratsberg fra Frischsenteret, publisert en artikkel i Samfunnsøkonomen om effektene av allmenngjøring i byggebransjen (Samfunnsøkonomen nr 2, 2015).

Publikasjoner av Mari Brekke Holden: