Mari Brekke Holden

Mari Brekke Holden er samfunnsøkonom fra Universitetet i Oslo. Hun har betydelig erfaring med datahåndtering og analyse fra sin tid i Finansdepartementet, arbeidet med masteroppgaven og hennes studentengasjement som forskningsassistent ved UiO og i Norges Bank. I tillegg til regneark, behersker Mari flere statistikkprogrammer, og har erfaring med økonometrisk analyse av paneldata. Sammen med Bernt Bratsberg fra Frischsenteret, har Mari publisert en artikkel i Samfunnsøkonomen om effektene av allmenngjøring i byggebransjen (Samfunnsøkonomen nr 2, 2015). På oppdrag for KMD har Mari benyttet registerdata fra både Husbanken og SSB til å studere bostøttemottakere, samt identifisere potensielle støtteberettigede som ikke per i dag søker bostøtte. Mari kom til Vista Analyse fra Finansdepartementet, der hun har hatt ansvar for budsjettarbeidet opp mot Arbeids- og sosial-departementet, Barne- og likestillingsdepartementet, Kunnskapsdepartementet og Justis- og beredskapsdepartementet. Arbeidet innebærer å vurdere økonomiske og samfunnsmessige konse-kvenser av forslag fra departementene som grunnlag for tilrådning til politisk ledelse i Finansdepartementet. Mari har blant annet arbeidet med pensjonsspørsmål, herunder innretningen av en ny tjenestepensjon i offentlig sektor, og budsjettering av utgiftene under folketrygden og på asyl- og integreringsområdet. Hun deltok i sekretariatet til Barnefamilieutvalget som gjennomgikk støtten til barnefamiliene (NOU 2017:6).

Publikasjoner av Mari Brekke Holden: