| Vista Analyse evaluerer boligsosiale virkemidler

Vista Analyse evaluerer boligsosiale virkemidler

Oslo, 29.08.2017

På oppdrag fra Kommunal- og moderniseringsdepartementet har Vista Analyse evaluert de statlige boligsosiale virkemidlene. Dette omfatter økonomiske virkemidler som tilskudds- og låneordninger, juridiske virkemidler i form av lover og forskrifter, og Husbankens informasjonsarbeid ut mot kommunene. Virkemidlene evalueres både hver for seg og samlet.

Vi konkluderer med at sammensetningen av virkemiddelpakken er god på et overordnet nivå, men at det er behov for å gjøre store endringer i flere av de økonomiske virkemidlene og i informasjonsarbeidet. Vi argumenterer for at startlån og grunnlån til boligsosiale formål bør vurderes avviklet. Det boligsosiale kompetansetilskuddet bør derimot gjeninnføres - om enn i en spisset form. Vi foreslår også omfattende endringer i tilskudd til utleieboliger og tilskudd til etablering , mens bostøtten i all hovedsak ser ut til å fungere som den skal.

Husbankens informasjonsarbeid ut mot kommunene kan øke kommunenes kompetanse knyttet til både innbyggernes behov, tilgjengelige virkemidler og kommunen organisering av sitt boligsosiale arbeid. På sitt beste er det også dette Husbanken gjør. Husbanken har imidlertid en vei å gå i å spisse informasjonen mot de kommunene som trenger det mest fremfor de som allerede har vært satsingskommuner i lang tid. Husbanken bør også gi mer konkret informasjon tilpasset den enkelte kommunes behov, fremfor overordnet informasjon kommunene strengt tatt ikke har behov for. Variasjonen mellom regionkontorene er stor, og vi anbefaler at flere tar etter de nordligste kontorene på dette området.

Vista Analyse er nå tildelt et større oppfølgingsoppdrag av Kommunal- og moderniseringsdepartementet, og ser frem til å få gå enda mer i dybden på dette viktige området.

Kontaktperson: Tyra Ekhaugen

Les rapporten her.