| Velkommen til Elena, Lise og Stine Mari!

Velkommen til Elena, Lise og Stine Mari!

Oslo, 21.08.2020

Vi ønsker tre nye medarbeidere velkommen til Vista Analyse!

Elena Bråten er samfunnsøkonom fra Universitetet i Fribourg, Sveits og har i tillegg en Executive MBA med spesialisering i energi fra BI, IFP og Berkeley. Hun har bred erfaring med kraftmarkedet, energiøkonomi og ulike fornybarteknologier etter å ha jobbet 20 år med markedsanalyse, markedsdesign, regulatoriske rammevilkår, energi- og konkurransepolitikk innenfor kraftsektoren. Elena kommer fra Multiconsult hvor hun jobbet med forretningsutvikling for ulike energiaktører og kartlegging av den norske fornybarnæringens bidrag til verdiskapning samt næringens rammebetingelser. Tidligere har hun jobbet i Norges vassdrag- og energidirektorat (NVE) og i Konkurransepolitisk avdeling i Fornyings- og administrasjonsdepartementet. Hun har også erfaring med nærings- og internasjonal handelspolitikk fra både Utenriksdepartementet, Nærings- og handelsdepartementet, og EFTA-sekretariatet og har i den forbindelse representert Norge i flere arbeidsgrupper i WTO og OECD.

Lise B.Grung er utdannet sosiolog ved UiO. Hun har 20 års erfaring fra offentlige, private og fra internasjonalt arbeid. De første årene av karrieren jobbet hun med post-konflikt analyse, og deltok på et internasjonalt forskningsprosjekt kalt «Assistance to Mine Affected Communities», om sosiale konsekvenser av landminer, og gjorde feltarbeid i Mosambik. Hun har også jobbet i Internasjonale Humanitære organisasjoner som Norges Røde Kors, Mines Advisory Group (UK) og Plan Norge. Hun har felterfaring fra Sri Lanka der hun kartla den humanitære situasjonen under våpenhvilen, og jobbet med større internasjonale prosjekter knyttet til humanitær nedrustning. Lise har erfaring fra offentlig forvaltning fra UDI, og IMDi (Integrerings og Mangfoldsdirektoratet) og som prosjektleder ved Mølla Kompetansesenter i Bærum. Hun har bred erfaring fra integrering, som koordinator i mottak, fagrådgiver og en nasjonal kartlegging av flyktninger med funksjonsnedsettelse. Lise har erfaring fra kvalitative metoder og fra nasjonale spørreundersøkelser, samt analyser i konflikt og kriser.

Stine Mari Godeseth har en mastergrad i økonomi og administrasjon med spesialisering i samfunnsøkonomi fra Norges Handelshøyskole. Hun starter i Vista Analyse i september 2020. Stine Mari kommer til Vista Analyse fra Finansdepartementet, der hun har hatt ansvar for budsjettarbeidet opp mot Samferdselsdepartementet, Kulturdepartementet og Helse- og omsorgsdepartementet. Arbeidet gikk ut på å vurdere økonomiske og samfunnsmessige konsekvenser av forslag fra departementene som grunnlag for tilrådning til politisk ledelse i departementet. Stine Mari har jobbet med oppfølging av store investeringsprosjekter på samferdselsområdet (KVU/KS1 og KS2), reformer i vei- og jernbanesektoren og områdegjennomganger. Videre har hun erfaring som forvalter i eierskapsavdelingen i Nærings- og fiskeridepartementet og fra Konkurransetilsynet. Stine Mari begynner hos oss 8. september

Alle tre vil tilføre Vista viktig kompetanse og vi ser frem til at de begynner hos oss!