| Stort samfunnsmessig gevinstpotensial for nasjonal høydemodell

Stort samfunnsmessig gevinstpotensial for nasjonal høydemodell

Oslo, 10.03.2014

Vista Analyse har på oppdrag fra Statens kartverk gjennomført en nytte-kostnadsanalyse av å etablere en nasjonal høydemodell som gjengir terrengets høyde (og overflate). Analysen av nytten er begrenset til NVEs skredarbeid og kommunenes nytte av programmet i bl.a. arealplanleggingen. Modellen kan gi betydelige gevinster i form av reduserte skader og tap av liv fra flom og skred.