| Reduksjonsplikt: Et bedre virkemiddel for å redusere utslippene i transportsektoren?

Reduksjonsplikt: Et bedre virkemiddel for å redusere utslippene i transportsektoren?

Oslo, 17.02.2021

Vista Analyse har på oppdrag for Drivkraft Norge vurdert om en reduksjonsplikt er et bedre virkemiddel enn dagens omsetningskrav for å redusere klimagassutslippene fra transportsektoren. Dagens omsetningskrav innebærer at drivstoffomsetterne er pålagt at en definert andel (24,5 pst) av drivstoffomsetningen skal være biodrivstoff. Dette oppnås ved å blande inn biodrivstoff i konvensjonelt fossilt drivstoff. Et alternativt virkemiddel som er innført i Sverige, er en reduksjonsplikt som heller stiller krav til hvor mye klimagassutslipp som må reduseres fra veitrafikken, og lar aktørene selv være ansvarlige for hvordan de skal oppfylle kravet.

Vi har vurdert de alternative systemene etter samfunnsøkonomiske prinsipper og vurderer at en reduksjonsplikt er mer styrings- og kostnadseffektivt enn dagens omsetningskrav når vi kun inkluderer fossilt drivstoff i det nye systemet. Inkluderer vi elektrisitet og andre fornybare energibærere i reduksjonsplikten øker kostnadseffektiviteten ettersom det legger færre føringer på drivstoffomsetterne, men til gjengjeld faller styringseffektiviteten når lading flyttes fra hjemmet til stasjonene. Begge reduksjonspliktene tilfredsstiller kravene om teknologinøytralitet og forutsigbarhet bedre enn dagens omsetningskrav, og vurderes som mer hensiktsmessige virkemidler for å redusere utslippene i transportsektoren.

Rapporten ble lagt frem på Mobilitet 2021 av prosjektleder for arbeidet, Ingeborg Rasmussen. Presentasjonen kan leses her.

Rapporten i sin helhet er tilgjengelig her.