| Økosystemtjenestetilnærmingens bidrag til nordisk ferskvannsforvaltning

Økosystemtjenestetilnærmingens bidrag til nordisk ferskvannsforvaltning

Oslo, 25.12.2014

I et prosjekt for Nordisk ministerråd har vi undersøkt I hvilken grad økosystemtjeneste-tilnærmingen er tatt i bruk i nordisk ferskvannforvaltning. Vi har særlig sett på bruk av økosystemtjenestetilnærming for å vurdere nytten av bedre vannmiljø og for å vurdere om nytten står i forhold til kostnadene ved gjennomføring av tiltak i tråd med EUs vanndirektiv. Det er lagt vekt på å gi eksempler på forvaltningsrelevant bruk av økosystemtjenestetilnærmingen. Rapporten er gjennomført i samarbeid med forskere ved Århus universitet.