| Nytt oppdrag: Kartlegging av effekter av egnede boliger for en aldrende befolkning

Nytt oppdrag: Kartlegging av effekter av egnede boliger for en aldrende befolkning

Oslo, 21.02.2018

Vista analyse er i samarbeid med Agenda Kaupang tildelt et oppdrag for Kommunal- og moderniseringsdepartementet. I oppdraget skal vi skal undersøke potensialet for at eldre og personer med funksjonsnedsettelse kan bli mer selvhjulpne og bo lenger hjemme som følge av egnede boliger i det private markedet, og dermed avlaste ressursbruken i helse- og omsorgssektoren.