| Nytt forskningsprosjekt: Verdien av integrering

Nytt forskningsprosjekt: Verdien av integrering

Oslo, 30.04.2021

Det brukes hvert år betydelige offentlige midler på integrering av flyktninger og innvandrere i norske kommuner. Den nye integreringsloven stiller strenge krav til kommunene samtidig med at det lokale handlingsrommet er snevret inn. Kommunene plikter å rapportere på resultatindikatorer som er fastsatt sentralt. Mange kommuner er frustrert over at indikatorene og resultater de skal rapportere på, ikke gir et riktig bilde av innsatsen lokalt. Vi teller det som ikke teller, mens det som virkelig teller, teller vi ikke – er et omkved. KS har derfor tatt et initiativ til et FoU‐prosjekt som skal gi kommunene bedre forutsetninger for å planlegge, gjennomføre og måle virkninger og verdier av et lokalt tilpasset integreringsarbeid rettet mot innbyggere med innvandrerbakgrunn.

I et bredt samarbeid ledet av Universitetet i Sørøst-Norge (USN) skal Vista Analyse være med på å forske på problemstillingen. Det skal løses i løpet av ett år og resultere i veiledningsmateriell og verktøy for kommunesektoren – ressurser som de kan bruke for å måle virkninger og effekter av sitt integreringsarbeid på en bedre måte.

Lars U. Kobro fra USNs senter for sosialt entreprenørskap og samskapende sosial innovasjon (SESAM) skal lede arbeidet. Med seg på laget har de fått Ottar Ness fra NTNU, Eugene Guribye fra Norce og Bjørnar Kvinge fra Vista Analyse AS, samt Frederik Thuesen fra det danske instituttet Vive. Flere andre ressurspersoner både fra NAV og andre miljøer i praksisfeltet er også trukket inn i prosjektet. Syv kommuner er allerede involvert i prosjektet.