| Ny rapport: Vista Analyse har beregnet budsjettkonsekvensene av lovforslag om å innføre domstolsbehandling av tilbakekall av statsborgerskap.

Ny rapport: Vista Analyse har beregnet budsjettkonsekvensene av lovforslag om å innføre domstolsbehandling av tilbakekall av statsborgerskap.

Oslo, 23.11.2018

Kunnskapsdepartementet har nylig sendt på høring forslag til endringer i statsborgerskapsloven. De økonomiske og administrative konsekvensene er utredet av Vista Analyse. Rapporten er vedlagt høringsnotatet. Der beskrives forutsetningene bak beregningene av budsjettkonsekvensene for UDI, UNE og domstolene av å innføre domstolsbehandling av tilbakekall av statsborgerskap. I tillegg besvares kort de seks spørsmålene i utredningsinstruksen.

Les rapporten her.