| Ny rapport: Utslippskutt i luftfart?

Ny rapport: Utslippskutt i luftfart?

Oslo, 30.05.2011

På oppdrag fra Samferdselsdepartementet har Vista Analyse vurdert mulige virkemidler og tiltak for å redusere klimagassutslippene fra luftfarten utover de tiltakene som er vurdert i Klimakur 2020. Blant vurderte tiltak er det fjerning av tax-free salget ved reiser til/fra Norge som vurderes å gi størst effekt. Beregninger med ulike forutsetninger gir reduksjon i utslippene ved reiser til/fra Norge tilsvarende 2 – 9 % av dagens utslippsnivå. I rapporten pekes det også på at staten i noen grad kan påvirke utslippene gjennom endringer i rutestruktur og utformingen av rutetilbudet på den del av rutenettet som mottar offentlig kjøp. Videre vil støy og NOx-avgifter som i større grad reflekterer eksterne kostnader (ulemper for omgivelsene) ved den enkelte lufthavn ha en positiv virkning også på utslipp av klimagasser.

Last ned rapporten her.

Les omtale av rapporten i VG, Dagbladet og Dagsavisen i kolonnen til høyre.