Ny rapport om usikkerhet i helseøkonomiske analyser

Oslo, 01.10.2021

Vista Analyse har på oppdrag fra Legemiddelindustrien (LMI) utredet hvordan usikkerhet best kan håndteres i de helseøkonomiske analysene som inngår i metodevurderinger av nye og innovative behandlingsmåter, og hva som skiller samfunnsøkonomiske analyser og metodevurderinger. I rapporten gjennomgås et utvalg metodevurderinger der usikkerhet på ulike måter spiller en sentral rolle, for å belyse mer konkret hvordan usikkerhet presenteres i metodevurderingene og hvordan usikkerhet eventuelt påvirker konklusjonene.

I tillegg belyser rapporten hvordan nye kontraktsformer kan være et viktig verktøy for å håndtere usikkerhet. Vista Analyse gir i rapporten konkrete forslag til håndtering av usikkerhet i metodevurderingene. Blant annet gir vi anbefalinger om hvordan den helseøkonomiske analysen bør oppsummeres i metodevurderingene. Vi foreslår at metodevurderingene så langt som mulig inneholde et anslag for merkostnad per vunnet kvalitetsjusterte leveår (ICER) basert på forventningsverdier. Usikkerheten bør formidles gjennom å utvikle to andre scenarier enn forventet ICER. Videre anbefaler vi at dokumentasjonen suppleres med ekspertpanel (klinikere, forskere, evt. pasienter).

Se omtale av rapporten og Vista Analyses presentasjon på LMIs nettsider.

Vista-analyse.no bruker informasjonskapsler (cookies) for å gi deg den beste opplevelsenGDPR