| Ny rapport om usikkerhet i helseøkonomiske analyser

Ny rapport om usikkerhet i helseøkonomiske analyser

Oslo, 01.10.2021

Vista Analyse har på oppdrag fra Legemiddelindustrien (LMI) utredet hvordan usikkerhet best kan håndteres i de helseøkonomiske analysene som inngår i metodevurderinger av nye og innovative behandlingsmåter, og hva som skiller samfunnsøkonomiske analyser og metodevurderinger. I rapporten gjennomgås et utvalg metodevurderinger der usikkerhet på ulike måter spiller en sentral rolle, for å belyse mer konkret hvordan usikkerhet presenteres i metodevurderingene og hvordan usikkerhet eventuelt påvirker konklusjonene.

I tillegg belyser rapporten hvordan nye kontraktsformer kan være et viktig verktøy for å håndtere usikkerhet. Vista Analyse gir i rapporten konkrete forslag til håndtering av usikkerhet i metodevurderingene. Blant annet gir vi anbefalinger om hvordan den helseøkonomiske analysen bør oppsummeres i metodevurderingene. Vi foreslår at metodevurderingene så langt som mulig inneholde et anslag for merkostnad per vunnet kvalitetsjusterte leveår (ICER) basert på forventningsverdier. Usikkerheten bør formidles gjennom å utvikle to andre scenarier enn forventet ICER. Videre anbefaler vi at dokumentasjonen suppleres med ekspertpanel (klinikere, forskere, evt. pasienter).

Se omtale av rapporten og Vista Analyses presentasjon på LMIs nettsider.