| Ny rapport om Torggata og arealbruksvirkninger av samferdselstiltak i by

Ny rapport om Torggata og arealbruksvirkninger av samferdselstiltak i by

Oslo, 18.06.2018

Denne rapporten dokumenterer Vista Analyses arbeid med å identifisere og dokumentere arealbruksvirkninger av Oslo kommunes gateprosjekt i Torggata. Arbeidet er utført innenfor Statens vegvesen, Vegdirektoratets FoU-pro-gram «Bedre kunnskapsgrunnlag for endret transportmiddelfordeling i byer» (Bedre By). Målet for programmet er å gi et bedre analysegrunnlag for samfunnsøkonomiske analyser i byområder og gi innspill til retningslinjer og veiledning i Statens vegvesen om metoder for transportanalyser og samfunnsøkonomisk analyse. Arbeidet er utført av Vista Analyse med bistand fra Dyrvik Arkitekter.

Les hele rapporten her.

This website uses cookies to ensure you get the best experience on our website