| Ny rapport om Torggata og arealbruksvirkninger av samferdselstiltak i by

Ny rapport om Torggata og arealbruksvirkninger av samferdselstiltak i by

Oslo, 18.06.2018

Denne rapporten dokumenterer Vista Analyses arbeid med å identifisere og dokumentere arealbruksvirkninger av Oslo kommunes gateprosjekt i Torggata. Arbeidet er utført innenfor Statens vegvesen, Vegdirektoratets FoU-pro-gram «Bedre kunnskapsgrunnlag for endret transportmiddelfordeling i byer» (Bedre By). Målet for programmet er å gi et bedre analysegrunnlag for samfunnsøkonomiske analyser i byområder og gi innspill til retningslinjer og veiledning i Statens vegvesen om metoder for transportanalyser og samfunnsøkonomisk analyse. Arbeidet er utført av Vista Analyse med bistand fra Dyrvik Arkitekter.

Les hele rapporten her.