| Ny rapport: Færre kontantstøtte-mottakere i utlandet om 50 år, men langt flere pensjonister

Ny rapport: Færre kontantstøtte-mottakere i utlandet om 50 år, men langt flere pensjonister

Oslo, 12.09.2019

På oppdrag for Arbeids- og sosialdepartementet har Vista Analyse laget anslag for trygdeeksporten om 50 år. Basert på SSBs befolkningsframskrivinger og en antakelse om at tilbøyeligheten til å eksportere ytelser for ulike grupper i befolkningen er den samme i 2067 som i 2016, anslår vi at det blir færre som eksporterer kontantstøtte, barnetrygd og dagpenger. Langt flere personer vil imidlertid motta alderspensjon i utlandet, siden inntektspensjonen man har opparbeidet seg kan utbetales uansett bostedsland. De totale trygdeutbetalingene til personer i utlandet anslås derfor å tredobles, fra 7 mrd. kroner til over 20 mrd. kroner. Trygdeutbetalingene til utlandet vil utgjøre anslagsvis 5 prosent av de samlede trygdeutbetalingene fra NAV, mot i underkant av 2 prosent i dag. Altså vekst, men ingen dramatikk.

Les rapporten her.

This website uses cookies to ensure you get the best experience on our website