Ny rapport: Etterevaluering av jernbaneprosjektene Lysaker stasjon og nytt dobbeltspor Lysaker-Sandvika

Oslo, 04.10.2021

Vista Analyse har på oppdrag fra NTNU Concept evaluert utbyggingsprosjektene Lysaker stasjon og nytt dobbeltspor mellom Lysaker og Sandvika.

Hensikten med utbyggingen var å øke kapasitet på Drammenbanen gjennom bygging av nytt dobbeltspor. På denne måten skulle reisetiden reduseres, punktligheten bedres og kollektivandelen i vestkorridoren økes. Prosjektene har vært gjenstand for ekstern kvalitetssikring av kostnadsanslag og styringsgrunnlag (KS2). Lysaker stasjon åpnet 1.september 2009, mens dobbeltsporet var ferdig i august 2011.

Evalueringen viser at prosjektene i all hovedsak realiserer målene som var satt, og vi finner at de to delprosjektene samlet har en høy samfunnsøkonomisk lønnsomhet, med en netto nåverdi per budsjettkrone på 0,73. Utbyggingen framstår i dag med en langt bedre samfunnsøkonomisk lønnsomhet enn det som følger av beregningene som lå til grunn på beslutningstidspunktet.

Raporten kan leses i sin helhet her, samt på Concept-progammet sine nettsider. En omtale av evalueringen kan også leses i Concept-programmets seneste nyhetsbrev.

Vista-analyse.no bruker informasjonskapsler (cookies) for å gi deg den beste opplevelsenGDPR