| Miljøpolitikk og lederskap – alternativer i et lite land?

Miljøpolitikk og lederskap – alternativer i et lite land?

Oslo, 09.05.2011

Prosjekt av Vista Analyse for Regeringskansliet i Sverige, ved ”Expertgruppen för miljöstudier”.

Prosjektet ledes av professor Michael Hoel.

Klimaproblemet er et eksempel på et internasjonalt miljøproblem hvor utslippene fra hvert lite land har svært liten virkning på miljøet. For slike miljøproblemer vil, i følge standard økonomisk teori, et lite land ha ingen eller svake incentiver til å redusere utslipp utover hva det er bundet til gjennom en eventuell internasjonal avtale. Til tross for dette har mange små land (inkludert bl a Norge og Sverige) en strengere klimapolitikk enn hva de er pålagt gjennom internasjonale avtaler. Prosjektet drøfter hvorfor dette er tilfelle, og drøfter også konsekvensene av at små land frivillig påtar seg en streng klimapolitikk.

Det kan tenkes mange varianter av en streng klimapolitikk som alle har til felles at de er strengere enn hva som trengs for å oppfylle en eventuell internasjonal avtale. Prosjektet drøfter ulike former for en slik streng klimapolitikk.

I prosjektet drøftes også konsekvensene av de ulike utformingene av en streng klimapolitikk. Videre drøftes mulige motiver for hvorfor et lite land skal påta seg en strengere klimapolitikk enn hva som følger av en eventuell internasjonal avtale. Motivet for den strenge klimapolitikken kan påvirke den konkrete utformingen av politikken, siden ulike politikkutforminger kan ha ulike konsekvenser.