| Miljøkostnader ved ulike miljøpåvirkninger

Miljøkostnader ved ulike miljøpåvirkninger

Oslo, 18.06.2015

For Grønn skattekommisjon har vi tallfestet de eksterne, marginale kostnadene i kroner/enhet for utslipp av nitrogenoksider og svevestøv fra stasjonære kilder, svoveldioksid og ammoniakk fra alle kilder, jevn støy fra stasjonære kilder og luftfart, samt forsøpling. Vi har ikke funnet grunnlag for å verdsette avrenning av næringssaltene nitrogen og fosfor til ulike vannresipienter, som kan variere svært mye avhengig av resipientforhold. Les rapporten.