| Kritisk til "grønt"

Kritisk til "grønt"

Oslo, 17.08.2012

Vista Analyse har vundert statistikkar over "grøne" aktivitetar, med vekt på FN/Eurostats komande internasjonale standard. I prinsippet har ingen aktiviteter miljø som hovudføremål, slik utgangspunktet er for FN/Eurostat. Aktivitetar medfører større eller mindre utslepp per produsert eining og per sysselsatt. Dermed blir statistikkane vilkårlige og subjektive, og av lav statistisk kvalitet. I staden gir miljørekneskap og nasjonalrekneskap objektive data for berekningar av miljøbelastning, feks per produsert eining og per sysselsatt. Les rapporten