| Klima og primærnæringar i Norden

Klima og primærnæringar i Norden

Oslo, 26.08.2014

Nordisk ministerråd sin rapport om klima og primærnæringane er ein omfattande gjennomgang av verknader av klimaendringer på jordbruk, skogbruk og fiske i dei nordiske landa. Rapporten går gjennom primærnæringene si rolle i forhold til utslepp og utslippsreduksjonar, spesielt opptak av karbon i skog. Annegrete Bruvoll har vore redaktør og medforfattar for rapporten.