| Ny rapport: Internasjonale standarder for håndtering av miljømessige og sosiale forhold ved invester

Ny rapport: Internasjonale standarder for håndtering av miljømessige og sosiale forhold ved invester

Oslo, 22.03.2011

På oppdrag fra Energi Norge og prosjektet Energy and Development har Vista Analyse og Norplan utarbeidet et kompendium som beskriver internasjonale standarder for hvordan miljø og sosiale hensyn bør ivaretas ved investeringer i fornybar energi, med fokus på vannkraftprosjekter i utviklingsland. Fornybar energi, inkludert store vannkraftverk, er og vil fortsette å være en viktig del av løsningen på klimautfordringen og andre miljøhensyn, og for å sikre en bærekraftig utvikling. Samtidig kan dårlig gjennomførte prosjekter forverre både de miljømessige og sosiale forholdene for de som blir direkte og indirekte berørt av prosjektet. Derfor er det viktig at energi-prosjekter gjennomføres på en bærekraftig og sosialt rettferdig måte. Hensikten med kompendiet er å veilede bedrifter som planlegger å engasjere seg i, eller som allerede er engasjert i, energiprosjekter internasjonalt. Det legges vekt på hvordan man sikrer at prosjektet blir godkjent for finansiering fra internasjonale finansinstitusjoner, og hvordan standarder og prinsipper bør overholdes i planlegging, bygging og drift av energianlegg.

Download report