| Hvor stor er nytten av tiltak som unngår oljesøl?

Hvor stor er nytten av tiltak som unngår oljesøl?

Oslo, 02.08.2016

Utslipp fra skipstrafikk kan forårsake miljøskader langs kysten, som gir velferdstap for dem som berøres. Dette tapet kommer i tillegg til kostnader ved for eksempel oljevernaksjoner, materielle skader på skip og last osv. Vista Analyse har på oppdrag fra Kystverket avsluttet et mangeårig metodeutviklingsprosjekt som har hatt som mål å komme fram til kalkulasjonspriser som skal reflektere miljørelatert velferdstap som kan unngås ved tiltak, som for eksempel utbedringer av farleder. For å beregne dette velferdstapet har vi benyttet en anerkjent metodikk som lar folks preferanser i form av betalingsvillighet for tiltak for å unngå miljøskader komme til uttrykk i en spesialutformet spørreundersøkelse. Denne metodikken har blitt videreutviklet, tilpasset og grundig testet i løpet av prosjektet. Det har også blitt utviklet en metode som kan koble de beregnede kalkulasjonsprisene med tiltakenes effekt på risiko for utslipp og de miljøskader utslippene medfører. Metodikken og kalulasjonsprisenme benyttes i Kystverkets samfunnsøkonomiske analyser av tiltak. Rapporten kan leses her. Det er stor interesse for arbeidet internasjonalt, inkludert i forskningsverdenen. «Dette er et pionerarbeid i verdenssammenheng, og vi mener det vil styrke beslutningsgrunnlaget til Kystverket og inspirere andre etater til å vurdere prising av miljøeffekter», sier prosjektleder Henrik Lindhjem.