| Fysisk inaktivitet: Hva koster det samfunnet?

Fysisk inaktivitet: Hva koster det samfunnet?

Oslo, 22.09.2017

Vista Analyse har nylig publisert rapporten: «Fysisk inaktivitet: Hva koster det samfunnet?» Oppdragsgiver har vært Norsk Friluftsliv. I rapporten diskuterer vi mulige samfunnsøkonomiske konsekvenser av at flere voksne mellom 20 og 74 blir mer fysisk inaktive og/eller sterkt overvektige. Fysisk inaktivitet og sterk overvekt er to av flere livsstilsfaktorer som kan bidra til en svekket folkehelse. Flere kan bli alvorlig syke og vil trenge hjelp fra sykehus og sykehjem. Andre kan klare seg bedre, men kan få problemer med å opprettholde yrkesdeltakelse og en normalarbeidsdag. En svekket folkehelse kan derfor bety at det er flere som må hjelpes og færre som kan bidra i abeidslivet.

De samfunnsøkonomiske kostnadene av flere fysisk inaktive og/eller sterk overvektige er at de som blir alvorlig syke kan falle ut av arbeidsstyrken tidligere enn de ellers ville ha gjort. De som ikkeblir alvorlig syke, men får en en svekket arbeidskapasitet, kan i verste fall også falle ut av arbeidstyrken eller bli mer eller mindre marginaliserte i arbeidsmarkedet. Landet blir påført et produksjonstap som kan beløpe seg til flere ti-tallsmilliarder kr pr år. En svekket helse kan også bety tap av livskvalitet for den som rammes- og som også kan verdsettes i kroner i følge beregninger som foretas av blant annet helseøkonomer.

Norge vil trolig snart se toppen av strømmen av olje- og gassinntekter. Påfyllet til oljefondet vil avta. Samtidig står vi overfor en kommende bølge av eldre som kun kan forsørges ved at de enten selv abeider lenger og/eller at yngre arbeider mer og skattes mer. Oljefondet og pensjonsreformen er to tiltak som kan hjelpe oss en god del. Men det kan bli langt fra nok. I årene som kommer vil det være viktig å unngå at for mange faller ut av arbeidstyrken. Økt fysisk aktivitet kan være et av mange tiltak som kan bidra til at dette fallet ikke inntreffer. Tilrettelegging for fysisk aktivitet nær der folk flest bor kan være et lavkosttiltak.

Les rapporten her.