Fange CO2 rett fra luften!

Oslo, 24.03.2023

Vista Analyse og SINTEF har på oppdrag fra Miljødirektoratet kartlagt mulighetsrommet, teknologisk og økonomisk, for å ta i bruk teknologi for direkte fangst av CO2 i Norge. De samfunnsøkonomiske tiltakskostnadene kan være mellom 2 000 og 4 000 kroner per tonn for de første anleggene. Miljødirektoratet skal bruke kunnskapsgrunnlaget til å vurdere konsepter for å fange CO2 fra omgivelsesluft (Direct Air Capture, DAC) eller fra vann (Indirect Ocean Capture, IOC). Rapporten er tilgjengelig her på vår nettside eller på Miljødirektoratets sider.

Omfanget av direktefangst av CO2 fra luft er i dag svært begrenset: det finnes 18 småskala DAC-anlegg i verden, med en samlet kapasitet til å fjerne 9 000 tonn CO2 i året. Detstørste anlegget, Orca på Island, står for nesten halvparten av den totale kapasiteten i verden. Det pågår også en utvikling av en annen type DAC-teknologi, som kun egner seg for storskala anlegg (fangst av 0,5–1 millioner tonn CO2 årlig).

Direktefangst av CO2 er svært energiintensiv og arealkrevende prosess. I tillegg krever det et område med god luftsirkulasjon og tilgang til infrastruktur for å frakte fanget CO2 til lagring.

Teknologiene for direktefangst av CO2 fra luft fremdeles relativt umodne, og kostnadsestimatene for DAC-anlegg er usikre. Med de beste estimatene vi har i dag beregner vi at de samfunnsøkonomiske tiltakskostnadene for det første anlegget («first of a kind») til å være omtrent 2 000–3 900 kroner per tonn CO2 (avhengig av valg av teknologiløsning). Usikkerheten i kostnadene er stor, og mulighetsrommet er anslått til å spenne fra 1 000–5 700 kroner per tonn CO2. Læring antas å redusere kostnadene betraktelig, og etter hvert kan man oppnå tiltakskostnader under 2 000 kroner per tonn CO2 (for et «nth of a kind»-anlegg). Det er også verdt å merke seg selv om tiltakskostnadene for DAC er høyere enn for andre CCS-teknologier, er de likevel i samme størrelsesorden som de dyreste tiltakene i Klimakur 2030.

Selv om de beregnede tiltakskostnadene er høyere enn dagens kvotepris og CO2-avgift i norsk ikke-kvotepliktig sektor, er det grunner til å tro at direktefangst fra CO2 kan spille en rolle i fremtiden.

Et hovedproblem i dag er at det ikke finnes marked for «sluttproduktet» fra DAC, dvs. kvoter for fanget/fjernet CO2, ettersom disse ikke kan medregnes i verken EUs kvotesystem eller regnskapet for de ikke-kvotepliktige sektorene. Tilrettelegging av et marked for kvoter eller kreditter fra DAC vil dermed være et bidrag til utbredelsen av teknologien.

Vista-analyse.no bruker informasjonskapsler (cookies) for å gi deg den beste opplevelsenGDPR