| Evaluering av føringstilskuddet i fiskerinæringen

Evaluering av føringstilskuddet i fiskerinæringen

Oslo, 22.12.2017

På oppdrag for Nærings- og fiskeridepartementet har Vista Analyse evaluert føringstilskuddet, som er et tilskudd til frakt av fisk og skalldyr mellom ulike områder for å oppfylle distriktspolitiske mål. Vi konkluderer med at ordningen bidrar til å sikre leveranser av fersk fisk fra mindre fiskefartøy til foredlingsanlegg, spesielt i Nordland, selv om relativt få av foredlingsbedriftene mottar tilskudd. Andre deler av ordningen er utformet mer tilfeldig ut fra bl.a. bransjers og enkeltbedrifters påkommende behov, og bidrar i mindre grad til de distriktspolitiske målene. Deler av støtten gjennom føringstilskuddet er et alternativ til å benytte ordinære nærings- og distriktspolitiske virkemidler. Det er sannsynlig at støtten bidrar til mer transport og til transportformer som gir høyere miljøbelastning, og støtten bidrar i noen tilfeller også til konkurransevridninger. Ordningen er lite transparent, og det framstår som vanskelig å vurdere på forhånd hvilke mottakere som vil få tilskudd til en konkret transport.

Les rapporten her.