| En overføring av barnevernets andrelinjetjeneste tilbake til fylkeskommunene vil være et risikabelt tilbakeskritt

En overføring av barnevernets andrelinjetjeneste tilbake til fylkeskommunene vil være et risikabelt tilbakeskritt

Oslo, 30.04.2020

Vista Analyse har på oppdrag fra Barne- og familiedepartementet vurdert de samfunnsøkonomiske konsekvensene av å overføre Bufetats oppgaver på barnevernområdet til fylkeskommunene. Vi finner at en slik overføring vil medføre betydelig omstillingskostnader og innebærer en risiko for svekket kvalitet i en overgangsperiode. Oppgavene som vurderes flyttet, ble flyttet fra fylkeskommunene til staten i 2004, blant annet som følge av et ønske om å sikre likeverdige tjenester over hele landet og bidra til en sterkere faglig utvikling av spesialistbarnevernet. Vi har ikke klart å identifisere noen vesentlige nyttevirkninger av å flytte barnevernets andrelinjetjeneste tilbake til fylkeskommunene.

Hensynet til barnets beste er grunnleggende for barnevernets arbeid. En omfattende omorganisering av andrelinjetjenesten medfører en betydelig risiko for tap av kvalitet, kompetanse og kapasitet i omstillingsperioden. Dette risikerer å ramme hensynet til barnets beste, der risikoen ansees å være størst for gruppen med de mest komplekse behovene. Sammen med omstillingskostnadene og en forventning om større geografisk variasjon i tjenestetilbudet, konkluderer vi med at den potensielle nytten ved en oppgaveoverføring, ikke forsvarer kostnadene som følger med risikoen for kvalitetsforringelse i tilbudet til de aller mest sårbare barna. Dette betyr at omorganiseringen vi har vurdert, ikke er samfunnsøkonomisk lønnsom.

Les rapporten her