| Elektrifisering av veitrafikken

Elektrifisering av veitrafikken

Oslo, 15.05.2020

Vista Analyse har vurdert hvilke samfunnsøkonomiske prinsipper Nye Veier bør legge til grunn for elektrifisering av trafikken på lange strekninger – eksempelvis E39 Kristiansand-Stavanger. Vi anbefaler at Nye Veier legger de samme samfunnsøkonomiske prinsippene til grunn for elektrifisering av veitrafikken som Nye Veier ellers bruker i sine prioriteringer. Etablering av ladeinfrastruktur bør være markedsbasert der det øvrige virkemiddelapparatet (blant annet Enova), sikrer et samfunnsøkonomisk riktig nivå på tilbudet. Nye Veier sin rolle i arbeidet med elektrifisering av veitrafikken, bør begrenses til koordinering med energisektoren for å sikre at arealer som tilrettelegges, lokaliseres og tilrettelegges mest mulig hensiktsmessig for trafikantene og operatørene. For å sikre en høyest mulig trafikantnytte bør det i planlegging tas hensyn til at en stadig økende andel av kjøretøyene, tunge så vel som lette, vil bli elektrifisert.

Les rapporten her