| Elektrifisering av veitrafikken

Elektrifisering av veitrafikken

Oslo, 15.05.2020

Vista Analyse har vurdert hvilke samfunnsøkonomiske prinsipper Nye Veier bør legge til grunn for elektrifisering av trafikken på lange strekninger – eksempelvis E39 Kristiansand-Stavanger. Vi anbefaler at Nye Veier legger de samme samfunnsøkonomiske prinsippene til grunn for elektrifisering av veitrafikken som Nye Veier ellers bruker i sine prioriteringer. Etablering av ladeinfrastruktur bør være markedsbasert der det øvrige virkemiddelapparatet (blant annet Enova), sikrer et samfunnsøkonomisk riktig nivå på tilbudet. Nye Veier sin rolle i arbeidet med elektrifisering av veitrafikken, bør begrenses til koordinering med energisektoren for å sikre at arealer som tilrettelegges, lokaliseres og tilrettelegges mest mulig hensiktsmessig for trafikantene og operatørene. For å sikre en høyest mulig trafikantnytte bør det i planlegging tas hensyn til at en stadig økende andel av kjøretøyene, tunge så vel som lette, vil bli elektrifisert.

Les rapporten her

This website uses cookies to ensure you get the best experience on our website