| Bruken av private aktører i barnevernet – ansvar på avveie?

Bruken av private aktører i barnevernet – ansvar på avveie?

Oslo, 09.06.2016

Private aktører spiller mange roller i barnevernet. Vista Analyse har på oppdrag fra Barne- og likestillingsdepartementet analysert konsekvensene av dagens bruk av private aktører både i det kommunale barnevernet, på fosterhjemsområdet og på institusjonsområdet. De private aktørene har i stor grad fått utforme sine roller selv. Statlige myndigheter har i liten grad regulert de juridiske og markedsmessige forholdene. Dette har satt de kommunale barnevernstjenestene i en vanskelig situasjon: De har et omfattende, men uklart, juridisk ansvar når de velger å kjøpe tjenester, men må selv utforme virkemidlene for å ivareta dette ansvaret. De må også selv finne ut hvordan de skal manøvrere i markeder sterkt preget av leverandørmakt og asymmetrisk informasjon. Vi mener det er behov for juridiske avklaringer og bedre regulering av de ulike delmarkedene innenfor både det kommunale og det statlige barnevernet, og foreslår en rekke konkrete tiltak for hvordan dette bør gjøres. Professor Kirsten Sandberg ved Juridisk fakultet, UiO, har bistått i utredningsarbeidet. Les rapporten.