| Biogasspilotordningen bør legges ned

Biogasspilotordningen bør legges ned

Oslo, 12.10.2018

Vista Analyses evaluering av Innovasjon Norges (IN) biogasspilotordning viser at ordningen har bidratt til økt kunnskap om bruk av nye råstoff (substrater) og kompetanseutvikling bl.a. gjennom følgeforskning og utarbeidelse av en veileder for biogassanlegg. Det er imidlertid vanskelig å se at ordningen har noen plass i virkemiddelsystemet som ikke andre tilskuddsordninger kan dekke. Investeringer i fullskala biogassanlegg med kjent teknologi kan støttes av Enova, og utprøving av nye råstoff og løsninger kan støttes av andre ordninger i IN. Offentlige tilskudd til biogassproduksjon bør prioritere større (sam)behandlingsanlegg som bidrar til kostnadseffektive utslippsløsninger. Produsert på en effektiv måte hvor man bidrar til utslippsreduksjoner fra gjødselhåndteringen i landbruket, og restproduktene (bioresten) erstatter kunstgjødsel, kan produksjon og bruk av biogass være et kostnadseffektivt klimatiltak som har bedre klimaegenskaper enn el (batterier) og hydrogen når gassen benyttes til drift av tyngre kjøretøy. Det offentlige kan gjennom anbudsutlysninger innenfor kollektivtransport o.l. bidra til at disse egenskapene synliggjøres og premieres i anbudsprosessene. Også gjennom bruk av eksisterende virkemidler for å dele kompetanse og erfaringer kan IN bidra til å løfte fram biogass som et klimapolitisk tiltak.

Les rapporten her.