| Samfunnsøkonomisk analyse av ny fiskerihavn i Bømlo kommune

Samfunnsøkonomisk analyse av ny fiskerihavn i Bømlo kommune

Oslo, 29.05.2019

Vista Analyse har på oppdrag for Bømlo Fiskerihavn AS gjennomført en samfunnsøkonomisk analyse av etablering av en ny fiskerihavn i Langevåg i Bømlo kommune. Analysen viser at nåverdien av netto samfunnsøkonomisk prissatt nytte er 96,9 mill.kr. Resultatet er helt avhengig av at to fartøy som er hjemmehørende i Langevåg, men som nå helt eller delvis benytter Husøy som alternativ liggeplass, får en økt nytte på 125 mill.kr. pga. redusert reisetid til ny, alternativ havn i Langevåg. Ellers er beregningen robust for endringer i sentrale beregningsforutsetninger. Blant de ikke-prissatte nyttevirkningene er det særlig mulige gevinster ved samlokalisering av virksomheter i verdikjeden i havna som kan være betydelige. Etableringen av ny havn kan utløse en rekke andre tiltak, bl.a. etablering av et fiskemottak, som kan gjøre prosjektet ytterligere samfunnsøkonomisk lønnsomt.

Les rapporten her.

This website uses cookies to ensure you get the best experience on our website