| Samfunnsøkonomisk analyse av ny fiskerihavn i Bømlo kommune

Samfunnsøkonomisk analyse av ny fiskerihavn i Bømlo kommune

Oslo, 29.05.2019

Vista Analyse har på oppdrag for Bømlo Fiskerihavn AS gjennomført en samfunnsøkonomisk analyse av etablering av en ny fiskerihavn i Langevåg i Bømlo kommune. Analysen viser at nåverdien av netto samfunnsøkonomisk prissatt nytte er 96,9 mill.kr. Resultatet er helt avhengig av at to fartøy som er hjemmehørende i Langevåg, men som nå helt eller delvis benytter Husøy som alternativ liggeplass, får en økt nytte på 125 mill.kr. pga. redusert reisetid til ny, alternativ havn i Langevåg. Ellers er beregningen robust for endringer i sentrale beregningsforutsetninger. Blant de ikke-prissatte nyttevirkningene er det særlig mulige gevinster ved samlokalisering av virksomheter i verdikjeden i havna som kan være betydelige. Etableringen av ny havn kan utløse en rekke andre tiltak, bl.a. etablering av et fiskemottak, som kan gjøre prosjektet ytterligere samfunnsøkonomisk lønnsomt.

Les rapporten her.