| Nytt oppdrag: Evaluering av to jernbaneprosjekter

Nytt oppdrag: Evaluering av to jernbaneprosjekter

Oslo, 10.11.2020

På oppdrag fra NTNU i regi av Concept-programmet skal Vista Analyse gjennomføre en etterevaluering av to store investeringstiltak på jernbanen: utbygging av dobbeltspor Lysaker-Sandvika og ny Lysaker stasjon. Etterevaluering skal ta for seg den faktiske nytten prosjektene leverte og vil bidra til helhetsforståelsen for effektiviteten til statlige investeringer. Evaluering skal gjennomføres med bruk av Concepts målorienterte evalueringsmodell som består av til sammen seks kriterier: produktivitet, måloppnåelse, virkninger, relevans, levedyktighet og samfunnsøkonomisk lønnsomhet. Formålet er å svare på hvorvidt prosjektene lyktes, forklare årsakene til resultatene og trekke ut lærdommer til nytte for nye prosjekter.

Vi skal gjennomføre prosjektet i tett samarbeid med NTNU, Samferdselsdepartementet, Jernbanedirektoratet og Bane NOR.