| Ny rapport: Statlige tilsyns gebyrinntekter

Ny rapport: Statlige tilsyns gebyrinntekter

Oslo, 16.06.2011

På oppdrag fra NHO har Vista Analyse gjennomført et utredningsarbeid om gebyrfinansiering av statlige tilsynsorganer. Utredningen er basert på dokumentanalyse for samtlige tilsyn som krevde inn gebyrer i 2009, og intervjuer med åtte av tilsynene og deres overordnede departementer.

Utredningen viser betydelige mangler i dokumentasjonen av beregningsgrunnlaget i mange av tilsynene. Dette innebærer brudd på dokumentasjonskrav, dvs. at tilsynsobjektene ikke får vite hva de betaler for. I tillegg blir det vanskelig for tilsynene å innrette tilsynsvirksomheten på en samfunnsøkonomisk effektiv måte og for de overordnede departementene å styre slik at så skjer. Det å påvise brudd på retningslinjene vanskeliggjøres av den mangelfulle dokumentasjonen, men også av at retningslinjene er upresise på flere punkter. Utredningen finner stor variasjon i departementenes styring. Samtidig påvises det at tilsynene i dagens finansieringssystem har insentiver til å forhøye sine gebyrinntekter for å oppnå høyere budsjettbevilgninger enn samfunnsøkonomisk optimalt, og at tilpasning til disse insentivene bare kan forhindres gjennom god dokumentasjon og aktiv styring. Det at enkelte tilsyn har god dokumentasjon og styres aktivt av sine departementer, viser at det ikke er systemet, men praksis, som for noen tilsyn bør endres. Utredningen finner at næringslivet betalte nær 1,9 mrd. kroner i gebyrer til statlige tilsynsorganer i 2009.

Rapporten kan lastes ned her, og vedlegg til rapporten her.