Ny rapport om omfanget av økonomisk kriminalitet

Oslo, 16.02.2023

Vista Analyse har på oppdrag fra Justis- og beredskapsdepartementet gjennomført en omfangsundersøkelse av vellykket økonomisk kriminalitet rettet mot kommuner, samt offentlige og private virksomheter.

Rapporten er tilgjengelig her. Det vil bli mulig å søke om tilgang til dataene som er innhentet i prosjektet gjennom Sikt.

Formålet med undersøkelsen er å få bedre kunnskap om det reelle omfanget av økonomisk kriminalitet, dvs. registrert kriminalitet og mørketall. Undersøkelsen kartlegger oppfatninger av lovbruddsbildet innenfor næringen og egne offererfaringer, enten begått av egne ansatte eller personer utenfor virksomheten. Undersøkelsen viser at omtrent 10 prosent av offentlige og private virksomheter ble utsatt for minst en av formene for økonomiske kriminalitet som inngår i undersøkelsen.

Det er stor forskjell på store og små virksomheter. Blant virksomheter med færre enn fem ansatte, er det 9 prosent som oppgir at de har vært utsatt for ett eller flere tilfeller med økonomisk kriminalitet. Det tilsvarende tallet for virksomheter med fem ansatte eller flere er 17 prosent. Virksomheter innenfor bank- og forsikringsvirksomhet er i langt større grad utsatt enn andre virksomheter. Det er få kommuner, omtrent 14 prosent, som oppgir å være utsatt for økonomisk kriminalitet. Dersom de blir utsatt, er det i hovedsak bedrageri de utsettes for.

Andre undersøkelser viser at forsøk på å utføre økonomisk kriminalitet øker. Samtidig viser vår undersøkelse at andelen som lykkes er stabil. Når andelen forsøk på økonomisk kriminalitet er høy og økende, mens andelen kriminalitet som lykkes holder seg stabilt lav, er det rimelig å anta at virksomhetene har blitt dyktigere på å forhindre og forebygge. Det kan virke som virksomhetene har økt kompetansen på økonomisk kriminalitet, hevet «guarden» gjennom standarder og normer og tatt i bruk digitalisering som et verktøy for å redusere risikoen for å bli utsatt.

Samtidig har virksomhetene, i samarbeid med politiet, et stort forbedringspotensial når det gjelder anmeldes. Kun 15 prosent av lovbruddene blir anmeldt til politiet, og selv om det ikke bør være et mål at alt anmeldes så er denne andelen svært lav.

Vista-analyse.no bruker informasjonskapsler (cookies) for å gi deg den beste opplevelsenGDPR