Maria Amundsen

Maria er sosiolog med 10 års arbeidserfaring fra forskning, offentlig forvaltning og konsulentvirksomhet. Maria begynte i Vista Analyse i februar 2020. I sin forrige stilling i konsulentselskapet Urbanet Analyse (Asplan Viak) jobbet Maria primært med datainnsamling, markedsanalyser og kartlegginger med fokus på bytransport og kollektivtransport. Maria har tidligere også jobbet som statistikkansvarlig i Strategi og utviklingsavdeling i Jernbaneverket (nå Jernbanedirektoratet) hvor hun bl.a. hadde ansvar for etatens offentlige statistikkrapport, arbeidet flere store jernbaneutredninger, deltatt i FoU prosjekter og tverretatlige samarbeidsgrupper. Maria er ukrainsk og i hjemlandet har hun jobbet som forsker ved Universitetet i Kharkiv sin stiftelse for samfunnsforskning. Maria har god kjennskap til både kvantitativ og kvalitativ metode samt bred erfaring med innsamling, sammenstilling og analyse av data fra ulike kilder. Hun har skrevet doktorgrad om forbrukeratferd ved Universitetet i Kharkiv.

Publikasjoner av Maria Amundsen:

This website uses cookies to ensure you get the best experience on our website