| Veiledningsmateriell mot kommuner – fra plan til handling

Veiledningsmateriell mot kommuner – fra plan til handling

StatusPågående
Startdato01.06.2010
Estimert sluttdato
Oppdragsgiver Fylkesmannen i Nordland
Prosjektleder
Prosjektmedlemmer

Gjennom en rekke prosjekter har Vista Analyse vært den foretrukne leverandøren med å utarbeide veiledningsmateriell i økonomistyring- og økonomiplanlegging for Fylkesmannen i Nordland. Denne prosjektsiden gir en oversikt over gjennomførte og pågående prosjekter.

Vi er svært fornøyd med det utførte arbeid. Prosessene mot de ferdige produkt har foregått på en meget profesjonell og ryddig måte. Særlig vil jeg fremheve det gode samspillet underveis med oss som oppdragsgiver – et samspill som i tillegg til høy faglig kompetanse også har bidratt til prosjektgjennomføring som har fremstått som svært positiv og hyggelig.

Roar Arne Kvitvik, avdelingsdirektør, Fylkesmannen i Nordland

Gjennomførte prosjekter for Fylkesmannen i Nordland

I 2010 identifiserte Simen Pedersen mfl. (da Econ Pöyry) årsaker til at kommuner på Vesterålen er oppført i ROBEK. Prosjektet konkluderte blant annet med at de folkevalgte i kommunene har kompetanseutfordringer knyttet til økonomistyring og -planlegging. Med bakgrunn i at om lag hver fjerde kommune i Nordland er oppført i ROBEK initierte Fylkesmannen i Nordland et prosjekt med å utarbeide et veiledningshefte i kommunal økonomistyring. Vista Analyse hadde ansvaret for den praktiske utførelsen. Veilederen, som ble offentliggjort i 2011 og har tittelenVeileder i økonomistyring for folkevalgte, vakte betydelig interesse rundt om i landet - og har blitt benyttet av øvrige fylkesmenn.

Kommuner som er oppført i ROBEK skal utarbeide en forpliktende plan. Planen skal redegjøre for hvorledes økonomisk balanse skal oppnås. Med bakgrunn i at kommuner og fylkesmenn synes det er uklart hva som menes med en forpliktende plan, fikk Vista Analyse i oppgave å klargjøre begrepet. Prosjektet endte opp med en veileder, rettet mot administrasjon i kommunene og fylkesmenn, med tittelen: Forpliktende plan – krav og anbefalinger.

Fylkesmannen i Nordland initierte våren 2013 utarbeidelsen av en veileder i økonomiplanlegging med kommuneplanperspektiv, som er tilpasset behov og utfordringer i Nordland. Ved å utarbeide veilederen ønsket Fylkesmannen i Nordland å sette et sterkere fokus på langsiktig økonomisk planlegging, slik at kommunene forstår viktigheten av å planlegge utover budsjettåret. I lys av den nye plan‐ og bygningsloven skulle veilederen presisere viktigheten av sammenhengen mellom kommuneplanens handlingsdel og økonomiplanen. Vista ble igjen den foretrukne leverandøren. Veilederen, med tittelen Økonomiplanlegging for folkevalgte, ble offentliggjort høsten 2013.

Høsten 2013 ble det startet opp et arbeid med å revidere Veileder i økonomistyring for folkevalgte. Revideringen innebar blant annet at veilederen ble oppdatert med: (1) et eget kapittel rettet mot kommuner som er oppført i ROBEK, (2) en pedagogisk beskrivelse av premieavvik og hvorfor det kan bidra til utfordringer og (3) en presisering av kontrollutvalgets viktighet. Den reviderte utgaven av veilederen kan lastes ned her.

Arbeidet har ledet frem til følgende produkter:

Prosjektreferanse for det utførte arbeidet.

Andre tilgrensende prosjekter

I kjølvannet av arbeidet for Fylkesmannen i Nordland er det flere aktører som har fått øynene opp for hva Vista Analyse kan tilby innenfor veiledning mot kommuner. I 2012 kom vi med innspill til Kommunal- og regionaldepartementet som arbeider med å utarbeide en veileder i økonomi­planlegging for kommuner og fylkeskommuner. Veilederen kan lastes ned her.

På oppdrag fra Miljødirektoratet gjennomførte vi i 2014 en utredning av erfaringer og utfordringer med klima- og energiplanlegging i kommuner og fylkeskommuner. Prosjektet omfattet blant annet å identifisere barrierer kommunene har med å komme fra plan til handling, samt ende opp med en anbefaling om og evt. hvordan veiledning bør innrettes. Miljødirektoratets omtale av rapporten, kan leses her. Som en oppfølging av dette arbeidet har vi bistått Miljødirektoratet med å utarbeide veiledningsmateriell som skal legges inn på miljøkommune.no.

Ønsker du å vite mer om prosjektene ta kontakt med prosjektleder Simen Pedersen.