| NOREG - Økonomisk likevektsmodell for nasjonale og regionale analyser

NOREG - Økonomisk likevektsmodell for nasjonale og regionale analyser

StatusPågående
Startdato01.01.2013
Estimert sluttdato
Prosjektleder
Prosjektmedlemmer
RapportLast ned (pdf | 4 MB)

Vista Analyse har utarbeidet en generell makroøkonomisk likevektsmodell for studier av virkemidler og framskrivninger av norsk økonomi. Sammen med en regional spredningsmodell utviklet av Menon Business Economics vil modellen NOREG (NOrsk REGional modell) utgjøre et slagkraftig verktøy for analyser av nasjonal og lokalt rettet politikk.

Prosjektet ble utført for Nærings- og handelsdepartementet i forbindelse med deres kunnskapsinnhenting av virkninger og ringvirkninger av økt satsing på verdiskaping i Nord-Norge. Kunnskapsinnhentingen krevde analyser av effekter for f.eks verdiskaping og sysselsetting i næringene samlet og hver for seg. NOREG håndterer analysene på en konsistent måte, både mellom ulike aktiviteter i økonomien og over tid. Virkninger på norsk økonomi analyseres i den nasjonale delen, og i den regionale delen anslås virkninger for ulike deler av landet.

Modellen er senere først og fremst brukt i beregninger av netto ringvirkninger av flere infrastrukturprosjekt. Beregneringene illustrerer generelle likevektsvirkninger av økt produktivitet. I tillegg fanger beregningene opp likevektsvirkninger av at investeringene stimulerer økt produksjonen i området tiltaket gjennomføres, og av kostnadene ved finansieringen av investeringene. Samlet sett gir dette et anslag på den nasjonale produktivitetsgevinsten.

Den makroøkonomiske likevektsmodellen

NOREG er dynamisk, både i den nasjonale og den regionale delen. Den makroøkonomiske delen er en standard vekstmodell hvor de underliggende vekstfaktorene er tilgang på arbeidskraft, tilgang på kapital og teknologisk endring. Med utgangspunkt i anslag på disse vokser økonomien ved at produksjonssektorene får økt tilgang på primære innsatsfaktorer. Veksten i sektorene styres i utgangspunktet av relative pris- og produktivitetsforhold.

Norge er en liten åpen økonomi hvor om lag halvparten av BNP eksporteres og om lag halvparten av innenlands forbruk importeres. Det legges restriksjoner på handelsbalansen, og prisene internasjonalt settes av modellbrukeren. Gjennom disse restriksjonene legges også krav til utviklingen i innenlandske priser på primære innsatsfaktorer.

Gitt tilgangen på primære innsatsfaktorer og kravet til handelsbalansen tilpasses privat konsum slik at alle ressurser brukes opp. Den makroøkonomiske modellen kan nå oppsummeres gjennom tre hoveddeler; produksjonsdelen, anvendelsesdelen og handelen med utlandet, se modellen i kortversjon.

Fremtidig anvendelse

Med NOREG har Vista utviklet et slagkraftig verktøy for analyser av virkemiddelbruk og økonomisk vekst på kort og lang sikt. Modellen kan analysere både nasjonale og regionale virkninger av endringer i politikk, og ulike scenarier for ytre faktorer som f.eks innvandring, internasjonal økonomi, teknologisk framgang mv. Modellen spesifiserer i dag 11 sektorer. Programmeringen er gjort i GAMS, og økonomiens næringsinndeling kan enkelt tilpasses problemstillingen med flere sektorer eller annen inndeling.