Kilde for bildet: Justis- og beredskapsdepartementet

Vista leder nytt forskningsprosjekt om effektivitetsmåling i politisektoren

Oslo, 17.11.2023

På oppdrag for Justis- og beredskapsdepartementet vil Vista Analyse lede et nytt forskningsprosjekt om ressursbruk og effektivitet i politiets oppgaveløsning, på tvers av politidistrikter og over tid.

Oppdraget gjennomføres i samarbeid med effektivitetseksperter fra Frischsenteret og Transportøkonomisk institutt, så vel som politieksperter med ansettelsesforhold hos Vista på oppdragsbasis og fra Arbeidsforskningsinstituttet ved OsloMet. Prosjektet starter opp høsten 2023 og avsluttes høsten 2025.

– Det er med stor entusiasme og faglig engasjement vi tar fatt på dette forskningsoppdraget. Det er også gledelig at vi har gode samarbeidspartnere med på laget. Vi ser frem til et godt og tett samarbeid med både dem og Justis- og beredskapsdepartementet gjennom prosjektperioden, sier prosjektleder og ansvarlige partner i Vista Analyse, Rasmus Bøgh Holmen.

Skal fremme etatsstyring og politikkutvikling innenfor politiet

Målet med oppdraget er å bidra til ny kunnskap med relevans for etatsstyring og politikkutvikling innenfor politisektoren. Videre ønsker man å bidra til økt forståelse av effektivitetstrender og organisatorisk læring i sektoren. Blant annet søkes kunnskap om generelle trender i effektivitetsutviklingen for politiet samlet og variasjoner i effektivitet innad i etaten.

Prosjektet er en av flere store prosjekter Vista Analyse har hatt under Justis- og beredskapssektoren i senere tid. Andre nylige prosjekter som går direkte på politiet og kriminalitetsbekjempelse har blant annet omhandlet fangetransport, politiets interne styringssystemer, kriminalomsorgen og økonomisk kriminalitet. I tillegg kommer diverse beredskapsprosjekter blant annet knyttet til energiforsyning, forsvar, IKT og samferdsel.

– Justis- og beredskapssektoren utgjør en viktig sektor både for samfunnet og oss i Vista. Vi gleder oss til å fordype videre i sektoren med fokus på politiet i dette prosjektet, sier Holmen.

Få tidligere studier kartlegger politiets effektivitet

Norsk politi håndhever og opprettholder lov og orden, og bekjemper kriminalitet over hele landet. Antall ansatte og samlede nominelle utgifter i politisektoren har økt siden 2016. Samtidig har det reelle økonomiske handlingsrommet minket med Avbyråkratiserings- og effektiviseringsreformen. Videre har både antall anmeldte- og antallet påtaleavgjorte saker falt, så vel som den samlede oppklaringsprosenten.

Arbeidsoppgaver, tjenesteproduksjon og ressursbruk, så vel som omstendighetene rundt disse faktorene, varierer mellom landets tolv politidistrikter. Tidligere utredninger viser at oppgavene løses på forskjellige måter over distriktene med varierende ressursbruk og organisering i oppgaveløsning, også etter Nærpolitireformen.

Årlig foretas undersøkelser av politiets ressurser og kapasitet. Disse kobler imidlertid i liten grad ressursinnsatsen sammen med tjenesteytelsen den gir grunnlag for og i hvert fall ikke på politidistriktsnivå. Alt i alt er det få studier som kartlegger forskjeller i politiets effektivitet kvantitativt og systematisk over tid og på tvers av politidistrikter.

– Vi ser frem til å bore mer i politisektorens effektivitet og ressursbruk de kommende to og et halvt årene. Effektivitets- og produktivitetsanalyse kan ikke løse alle mysterier om effektivitetsvariasjoner i politiet, men er utvilsomt egnet til å bringe ny kunnskap til torgs. Vi deler derfor departements utgangspunkt om at slike studier vil være egnet til å opplyse diskusjonen om politiets effektivitet, sier Holmen.

– En kraftfull metodisk verktøykasse

Tradisjonelt sett har datatilgang utgjort en utfordring for effektivitetsmålinger i politiet. Med dagens datatilfang er likevel mulighetene gode for å kunne gjennomføre slike analyser, så lenge man samtidig innhenter og behandler dataene på en god og hensiktsmessig måte, forteller Holmen.

Hovedmetodikken i studien vil basere seg på ledende estimeringsprosedyrer for effektivitets- og produktivitetsanalyse, som DEA, SFA og StoNED. Felles for disse prosedyrene er at de estimerer sektorens beste praksis i form av produksjonsfronter eller kostnadsfronter, hvilket har gitt tilknyttede analyser tilnavnet frontanalyser. For hver beslutningsenhet måler man deretter effektivitet i forhold til beste praksis til enhver tid. Beslutningsenhetene kan for eksempel representere politidistriktene.

Regresjonsanalyser blir i ny og ne kritisert for å gi et for snevert bilde av effektivitet. Holmen forteller at kritikk av regresjonsmodeller innen frontanalyse faktisk kan fungere konstruktivt og bidra til å forbedre dem gjennom inkludering av nye variabler og metodiske tilpasninger. Dette står i motsetning til mer rigide analyser med partielle effektivitetsindikatorer. Modellene egner seg ikke bare til å måle tjenesteproduksjoner opp mot produksjonsressurser, men også forhold knyttet til omstendighetene og ulike former for måleproblematikk, ifølge partneren.

– Produktivitets- og effektivitetsanalyse utgjør en kraftfull og anvendelig metodisk verktøykasse. Som alle andre metoder vil også disse analysene inneha enkelte svakheter. Mange av dem kan imidlertid håndteres ved metodiske grep eller ved supplerende analyser. I dette prosjektet ser vi ser frem til å anvende produktivitets- og effektivitetsanalyse på en ny sektor og videreutvikle vår metodiske kompetanse på denne analyseformen, sier Holmen.

– Et godt fundament for fremtidige undersøkelser

Utredningen vil bestå av to delprosjekter med tilhørende rapporter og forskningsartikler. I utredningens første delprosjekt vil vi bidra til et bedre kvantitativt kunnskapsgrunnlag til å evaluere ressursbruk, effektivitet og prioriteringer i politidistriktene, inkludert påtalemyndigheten. I utredningens andre delprosjekt vil vi analysere årsakene til kostnads- og effektivitetsforskjeller i politiet, herunder både interne og eksterne drivkrefter for kostnadsstrukturen.

Delprosjektene oppsummeres i en hovedrapport. Hovedrapporten vil også inneholde supplerende analyser som sikrer at prosjektet samlet sett gir et bredere mer helhetlig bilde av ressursbruk og effektivitet i politisektoren. I tillegg kommer en teknisk rapport med data- og metodedokumentasjon for studien.

– Samlet sett mener vi at studieopplegget – som departementet har skissert, og vi har konkretisert – egner seg godt til å belyse effektiviteten og ressursbruken innenfor politisektoren. Formodentligvis vil dokumentasjonen også danne et godt grunnlag for fremtidige undersøkelser av politisektoren og tilknyttet metodeutvikling, avslutter Holmen.

Vista-analyse.no bruker informasjonskapsler (cookies) for å gi deg den beste opplevelsenGDPR