Vista har evaluert skjermingsordningen for kronisk syke og forsikringsordningen for små bedrifter

Oslo, 14.12.2022

Vista Analyse har evaluert og utredet endringer i skjermingsordningen for kronisk syke og forsikringsordningen for små bedrifter.

Vista Analyse har i samarbeid med Frischsenteret gjennomført en evaluering og utredning av to ordninger i Folketrygden: skjermingsordningen for kronisk syke og forsikringsordningen for små bedrifter. Vi har evaluert ordningene ved hjelp av registerdata fra NAV og en spørreundersøkelse foretatt blant om lag 7000 norske virksomheter.

Hele rapporten kan du lese her.

Skjermingsordningen for kronisk syke og andre med risiko for høyt sykefravær innebærer at arbeidsgivere kan fritas for sykepenger i arbeidsgiverperioden for de arbeidstakerne som kvalifiserer. Hensikten med ordningen er å gjøre det enklere for arbeidstakere med risiko for høyt sykefravær å komme inn i arbeidsmarkedet, og å bidra til at disse arbeidstakerne blir værende i arbeidsmarkedet.

Vista Analyses konklusjon er at skjermingsordningen stort sett fungerer etter hensikten. Ordningen ser ut til å bidra til høyere arbeidsdeltakelse i ett til to år etter at man er blitt medlem av ordningen, men virkningen på lenger sikt avtar og er usikker. Arbeidsgivere oppgir at ordningen gjør det lettere å ansette personer med risiko for høyt sykefravær. Ordningen er brukt av færre enn antallet som sannsynligvis kvalifiserer til å delta i ordningen. En del arbeidsgivere kjenner dessuten ikke til ordningen. På bakgrunn av disse funnene anbefaler vi at ordningen videreføres som en full dekning av arbeidsgivers sykepengekostnader. Det bør vurderes tiltak for at en større andel av de som kan ha nytte av ordningen blir en del av den.

Forsikringsordningen for små bedrifter er en ordning der bedrifter med samlede lønnsutgifter på under 40 G kan forsikre seg mot betaling av sykepenger i arbeidsgiverperioden etter dag tre av en sykemelding. Ordningen er finansiert av forsikringspremiene til deltakende bedrifter. Det viktigste funnet i evalueringen er at forsikringsordningen brukes av svært få, og er lite kjent blant målgruppen. Virksomhetene som bruker forsikringsordningen har høyere sykefravær enn sammenlignbare virksomheter. Det er mest sannsynlig forårsaket både av en seleksjonseffekt, og at ordningen i seg selv gir svekkede incentiver til å begrense fraværet. Høyere fravær blant de forsikrede virksomhetene er uheldig da det gjør forsikringen dyrere og lite attraktiv for virksomheter med en gjennomsnittlig fraværsrisiko.

På bakgrunn av denne evalueringen anbefaler vi flere endringer i forsikringsordningen for små bedrifter. Vi foreslår innføring av en egenandel på for eksempel 25 prosent, men at ordningen skal gjelde fra første dag heller enn 4. dag som nå. Vi anbefaler også at grensen for å kunne bli med i ordningen heves, så den blir aktuell for flere virksomheter. Til slutt anbefaler vi at ordningen markedsføres bedre mot aktuelle bedrifter.

Vista-analyse.no bruker informasjonskapsler (cookies) for å gi deg den beste opplevelsenGDPR