Vista Analyse har evaluert de individuelle forsikringsordningene i Folketrygden

Oslo, 16.06.2023

Vista Analyse har på oppdrag fra Arbeids- og inkluderingsdepartementet evaluert de individuelle forsikringsordningene i folketrygden for frilansere og selvstendig næringsdrivende. Dette er forsikringsordninger for å få sykepenger opp til 100 % av sykepengegrunnlaget.

Rapporten kan leses her.

Forsikringsordningene for selvstendig næringsdrivende brukes av 13 000 personer, men bruken har falt i perioden fra 2011 til 2021. Det er derimot kun rundt 100 personer som bruker forsikringsordningen for frilansere.

Selvstendig næringsdrivende har rett til sykepenger først fra dag 17 av en sykmelding. Sykepengene selvstendig næringsdrivende har rett på har blitt økt i to omganger fra 65 prosent kompensasjon til 80 prosent. Det har bidratt til noe redusert bruk av forsikringsordningene. Nedgangen har i sin helhet vært i den mest brukte ordningen, den som gir 100 kompensasjon fra dag 17. De to andre ordningene, som gir 80 prosent og 100 prosent kompensasjon fra dag én har svak økning i bruken som følge av endringene i selvstendiges rettigheter.

Forsikringsordningene for selvstendig næringsdrivende viser alle kjennetegn til et marked med uheldig utvalg, altså at de med lavest sannsynlighet for sykefravær velger bort forsikring. Det gjelder i minst grad for ordningen som gir 80 prosent kompensasjon fra dag én og i størst grad for ordningen som gir 100 prosent kompensasjon fra dag én. Sistnevnte har en svært høy premie grunnet det relativt høye sykefraværet blant brukerne, og brukes også av få personer.

Hovedårsaken våre informanter oppgir for at de har valgt å ikke forsikre seg er kostnaden ved ordningene. I tillegg oppgir flere informanter at behovet for å få dekket faste kostnader er viktigere enn inntektssikring i en sykdomsperiode. De fleste informantene kjenner til at ordningene finnes, men de har lite kunnskap om detaljene ved ordningene. De fleste oppgir at det i hovedsak er forsikring mot kostnadene ved langsiktig sykefravær som er relevant å vurdere. Enkelte informanter uttrykker også en skepsis til om Nav har tilstrekkelig kompetanse om deres situasjon som grunn til å ikke bruke ordningene.

Vi har også analysert svar fra enkeltmannsforetak i en større undersøkelse som blant annet omhandlet forsikringsordningene i folketrygden. På spørsmål om hva som blir vektlagt ved valg av forsikringsordning, svarte 72 prosent at de la stor eller svært stor vekt på 100 prosent dekning, mens 69 prosent la tilsvarende stor vekt på lav premie. En viktig forklaring på at forsikringsordningen for frilansere er lite brukt, er at det er få frilansere totalt. Samtidig er det enda færre som kun jobber som frilanser. De fleste har også inntekt som selvstendig næringsdrivende. Dersom man er både frilanser og selvstendig næringsdrivende har kan man ikke bruke forsikringsordningen som gjelder for frilansere. Man kan da kun bruke forsikringsordningen for selvstendig næringsdrivende.

Vista-analyse.no bruker informasjonskapsler (cookies) for å gi deg den beste opplevelsenGDPR