| Velkommen til Erlend, Mads og Haakon!

Velkommen til Erlend, Mads og Haakon!

Oslo, 29.09.2020

Vi ønsker tre nye medarbeidere velkommen til Vista Analyse!

Erlend Dysvik er samfunnsøkonom fra Universitetet i Bergen. Han kommer fra en stilling som senior transportanalytiker i Vy Gruppen AS. I Vy Gruppen har han jobbet i 8 år med analyse av persontransportmarkedet for tog i Norge og Sverige. Her har han jobbet med utvikling og anvendelse av transportmodeller for passasjer- og inntektsprognoser. Han har utbredt prosjektlederkompetanse og har ledet arbeidene med trafikk- og inntektsprognoser i Vy Gruppens anbud ved nettokontrakt i Norge og Sverige. Erlend har tidligere jobbet som rådgiver/næringsanalytiker i Statistisk Sentralbyrå ved seksjon for Nasjonalregnskap. Her har han beregnet nasjonalregnskapstall for bygg- anlegg- og eiendomsnæringene, hotell og restaurant og reiselivsvirksomhet. Han har hatt ansvar for fylkesfordelt nasjonalregnskap og varekonsumindeksen.

Mads Berg er utdannet samfunnsøkonom ved Universitet i Oslo og ble uteksaminert med mastergrad i 2010. Han har ni års erfaring innen samferdselsfeltet, både i det offentlige og som konsulent, og har opparbeidet seg bred erfaring innen transportmodellering og samfunnsøkonomisk analyse. Mads kommer fra en stilling som senior transportanalytiker i Vy. Der arbeidet han med videreutvikling av interne transportmodeller og beregninger av inntekter i anbudspakkene for persontransport med tog. Før det var han ansatt i Urbanet Analyse der han arbeidet med strategiske transportmodeller (RTM/NTM) og samfunnsøkonomiske analyser. Han har også vært ansatt i Samferdselsdepartementet hvor han jobbet med forhandling og oppfølging av kontrakter om persontransporttjenester med tog og langsiktige planer som Nasjonal transportplan (NTP).

Haakon Riekeles har en mastergrad i samfunnsøkonomi fra Universitetet i Oslo, og en bachelorgrad i juss fra Oxford University. Han starter i Vista Analyse i oktober 2020. Haakon kommer til Vista Analyse fra tenketanken Civita, der han har jobbet med utredninger om diverse samfunnsøkonomiske spørsmål, hovedsakelig innenfor klimapolitikk og finanspolitikk. Tidligere har Haakon jobbet i Finansdepartementet, der han har hatt ansvar for budsjettarbeidet opp mot Klima- og miljødepartementet og Nærings- og fiskeridepartementet. Arbeidet gikk ut på å vurdere økonomiske og samfunnsmessige konsekvenser av forslag fra departementene som grunnlag for tilrådning til politisk ledelse i departementet. Haakon har også vært medlem i Brochmann II-utvalget (NOU 2017:2), og Universitets- og høyskolelovutvalget (NOU 2020:3). Haakon er medlem av bystyret i Oslo. Haakon begynner hos oss 15. oktober.

Alle tre vil tilføre Vista viktig kompetanse og vi ser frem til at de begynner hos oss!

This website uses cookies to ensure you get the best experience on our website