| Veileder for valg av levetid i infrastrukturprosjekter i transportsektoren

Veileder for valg av levetid i infrastrukturprosjekter i transportsektoren

Oslo, 23.02.2021

Vista Analyse har på oppdrag for transportvirksomhetenes metodegruppe i samfunnsøkonomi utarbeidet en faglig veileder om valg av levetid i samfunnsøkonomisk analyse av infrastrukturprosjekter i transportsektoren.

I samfunnsøkonomiske analyser av infrastrukturprosjekter kan prosjektenes økonomiske levetid spille en rolle for deres lønnsomhet. I rapporten drøfter vi hvilken levetid som bør legges til grunn i den samfunnsøkonomiske analysen. For prosjekter med kostnadsanslag over 1 mrd. kroner anbefaler vi prosessregler som kan lede til ulike levetider, men som ofte vil samle seg om 60–75 år. For prosjekter med kostnadsanslag under 1 mrd. kroner anbefaler vi 60 år som normal levetid, men med rom for begrunnede unntak. Prosjekter med negativ restverdi bør avsluttes når negativ restverdi inntreffer eller politisk binding om drift avsluttes. Når man sammenligner flere prosjekter som har samme samfunnsmål, og restverdiene ikke er negative, bør man legge til grunn at alle har samme levetid som det lengste. Veilederen inneholder eksempler fra hver av transportvirksomhetene i hvordan metoden benyttes, og en oversikt over dagens praksis i Norge og sammenlignbare land.

Rapporten kan leses her