| Ny rapport: Biodrivstoff: hva er netto klimaeffekt?

Ny rapport: Biodrivstoff: hva er netto klimaeffekt?

Oslo, 31.03.2011

På oppdrag fra Samferdselsdepartementet har vi gjennomgått nyere forskning om klimaeffekten av biodrivstoff. Gjennomgangen viser at det er stor usikkerhet knyttet til hvorvidt biodrivstoff har en positiv klimaeffekt sammenlignet med konvensjonelle drivstoff, i hvert fall på kort sikt. Da det er stor enighet om at det haster å redusere utslippene av klimagasser kan en storstilt satsing på bioenergi, og da spesielt drivstoff, vise seg å være kontraproduktivt. Årsakene til at klimaeffekten sannsynligvis er lavere enn tidligere antatt er at produksjonen av biodrivstoff er forholdsvis energikrevende, at det kreves kunstgjødsel i dyrkingen, at økt etterspørsel kan resultere i endret arealbruk som frigjør karbon som er bundet i jordsmonnet og at det tar lang tid for trær tar opp i seg den CO2 som frigjøres ved brenning. Dette gir biodrivstoff en "karbongjeld" som det kan ta mange år betale tilbake.

Last ned rapporten