| Nina Bruvik Westberg har forsvart sin doktoravhandling ved NMBU

Nina Bruvik Westberg har forsvart sin doktoravhandling ved NMBU

Oslo, 30.11.2016

Avhandlingen belyser hvilken betydning klimavariasjon, rådende politikk og lokale skikker kan ha for landbruk og utdanning i Afrika sør for Sahara, hvor utvikling og fattigdomsreduksjon er nært knyttet opp mot landbrukshusholdningers evne til å tilpasse seg klimarisiko, og utdanningsnivået til den unge og voksende befolkningen. Nina har blant annet sett på sammenhengen mellom risikoaversjon, nedbørsvariasjon og bruk av kunstgjødsel i Etiopia, og hvorvidt landbrukshusholdninger i Tanzania evner å beskytte avlinger og barns helse ved tørke, og om tilpasningsevnen er avhengig av tidligere erfaringer med tørke. Hun har også undersøkt i hvilken grad tildeling av kunstgjødselkuponger fra et pågående nasjonalt gjødselsubsidieprogram i Malawi ble brukt for å oppnå politisk vinning. Til slutt tar oppgaven for seg utdanningsløpet for barn i fire land i det sørlige Afrika, hvor Nina har lagt vekt på å studere hvordan brudeprisskikken kan ha innvirkning på jenters utdanningssyklus.