| Kostnader og konsekvenser av utfasing av stoffer og stoffgrupper m.v.

Kostnader og konsekvenser av utfasing av stoffer og stoffgrupper m.v.

Oslo, 30.04.2010

Vista Analyse har levert bakgrunnsmateriale til Miljøgiftsutvalget, som skal foreslå tiltak for å stanse utslippene av miljøgifter innen 2020. Rapporten viser at det sannsynligvis går an å fase ut det meste av bruken av mellomkjedete klorparafiner (MCCP) og den bromerte flammehemmeren HBCDD til moderate kostnader. MCCP brukes i Norge hovedsakelig som myknere og brannhemmere i polyester samt isolasjons- og tetningsmaterialer. Bromerte flammehemmere benyttes i dag hovedsakelig i plastmaterialer i elektriske og elektroniske produkter, isolasjonsmaterialer osv. Full utfasing av den perklorerte forbindelsen PFOA er sannsynligvis mulig til lave kostnader. Dannelse av vann- og smussavstøtende overflater på tepper er antatt å være det viktigste bruksområdet for dette stoffet i Norge i dag.